SPLOŠNI POGOJI

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta TURISTIČNA AGENCIJA KONDOR (v nadaljevanju KONDOR) oz. pooblaščena agencija, in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.
V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.

2. PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira KONDOR, v njeni poslovalnici ali pooblaščeni agenciji.
Ob prijavi KONDOR in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni.
Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati aro. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Prijava je lahko tudi pisna.
Ko se potnik prijavi za potovanje pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko vrne KONDORJU podpisano pogodbo in potrdilo o plačani ari (kopijo virmana oz. splošne položnice).

3. STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja.
Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

4. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.
V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja.
Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.
Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku KONDORJA v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti.

5. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni KONDORJA ali pooblaščeni agenciji oz. pri kateri izmed bank.
Ara, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik ob dokončni izvršitvi storitve s strani KONDORJA in izročitvi potovalnega dokumenta oz. voucherja najmanj 8 (osem) dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in ravna KONDOR po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz 8.točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.
Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.

6. CENE

Cene potovanja so določene v programih potovanja, veljajo pa od dneva objave programa. Si pa KONDOR pridržuje pravico do spremembe cene v skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih.
O morebitni spremembi cene potovanja KONDOR potnika obvesti.
KONDOR lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem in kot predvideva program. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem ( v tujini).

7. POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in KONDOR za morebitne neprijetnosti ali potnikovo prisilno prekinitev potovanja iz tega naslova ne odgovarja.
Potnik si je dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje.
Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna KONDOR po določilih o potnikovi odpovedi potovanja.
V primeru, da potniku ureja vizum KONDOR, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma.
Posredovanje KONDORJA pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej.
Stroškov pridobitve vizumov KONDOR potniku ne vrača.

8. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V tem primeru ima KONDOR pravico do stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved:

do 30 dni pred odhodom – administrativni stroški v višini 10,00 EUR
29 do 22 dni pred odhodom – 20 % cene aranžmaja
21 do 15 dni pred odhodom – 30 % cene aranžmaja
14 do 08 dni pred odhodom – 50 % cene aranžmaja
07 do 05 dni pred odhodom – 80 % cene aranžmaja
04 do odhoda ali po odhodu – celotna cena aranžmaja

Ob ustni odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal.
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi.
Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.
V primeru koriščenja letalskih vozovnic pri cenovnih prevoznikih (Ryanair, Easy Jet, Air Berlin, …), se le-te plačajo v celoti ne glede na čas odpovedi.
Potnik lahko med potovanjem spremeni program oz. naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem predstavnika KONDORJA oz. krajevnega/lokalnega agenta (ki ga je pooblastil KONDOR), s tem da mora KONDORJA, kot organizatorja potovanja, o vsaki taki spremembi obvestiti najkasneje 8 dni po vrnitvi s potovanja.

9. ODSTOPNINA

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino.
Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec,starši,otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.
Odstopnina znaša 5 % cene aranžmaja.
S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oz. da odstopnina ni mogoča.
Ne glede na plačano odstopnino ima KONDOR v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 20,00 EUR po napotnici/voucherju.
Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.
V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, pa ni položil odstopnine, ima KONDOR pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku.

10. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije kot tudi držav, v katere potuje; če zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

11. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

KONDOR si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 5 (pet) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov.
Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
za potovanje z avtobusom – najmanj 30 potnikov
za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi – najmanj 20 potnikov
za potovanje na medcelinskih letalskih progah – najmanj 15 potnikov
za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami – najmanj 80 % zasedenost vozila

KONDOR si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za KONDOR pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.
KONDOR si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere KONDOR ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
KONDOR ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
V primeru, da KONDOR odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja.
V primeru KONDORJEVE odpovedi potovanja potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.
O kakršnikoli naknadni spremembi programa KONDOR potnika nemudoma obvesti.
KONDOR ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takih zamud.
V primeru, da stanje na kraju samem KONDORJU ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko KONDOR namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

12. REKLAMACIJE

Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v 8 (osmih) dneh po končanem potovanju. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, KONDOR le-te vsebinsko ne obravnava.
Brez pisne reklamacije KONDOR ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.
K pisnemu zahtevku za znižanje cen, odškodnino ali drugemu zahtevku mora potnik predložiti ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
Če po krivdi KONDORJA ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, oz. skladno z ustreznimi določili Zakona o varstvu potrošnikov, razen v primeru, ko ima KONDOR pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa potovanja.

13. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so v programu za potovanja navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. KONDOR ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil.

14. PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen.
Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika.
Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

15. KONDORJEVA ODGOVORNOST ZA PRTLJAGO

KONDOR ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.
Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.
V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.
KONDOR ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.)in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.)

16. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali KONDORJEVEGA predstavnika.
V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

17. INFORMACIJE

Informacije, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu, ne obvezujejo KONDOR bolj kot navedbe v ponudbi oz. v samem programu potovanja.

18. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oz. kategorija objektov), navedene v katalogih ali programih KONDORJA za turistične aranžmaje oz. potovanja, so lokalne oz. nacionalne kategorizacije, in ne kategorizacije KONDORJA, zato KONDOR za njih ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno KONDORJA.

19. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Mariboru.
V vseh cenah iz ponudbe KONDORJA je že vključen davek na dodano vrednost.

Popeljemo vas v bližnje in daljne kraje, s skupino prijateljev ali polnim avtobusom, na izlete polne gurmanskih užitkov ali avanturistične podvige na vrhove puščavskih sipin.

Kontakt